rekrutacja w Polsce

Naszą specjalizacją są rekrutacje na stanowiska managerskie oraz handlowe.

POSZCZEGÓLNE ETAPY REKRUTACJI:

Budowanie modelu kompetencyjnego.
Wspólnie z klientem opracowywany jest model kompetencyjny dla każdego stanowiska, którego dotyczy projekt.

Poszukiwanie Kandydata.
- sprawdzenie posiadanej bazy pod względem dopasowania do profilu, równoczesne prowadzenie działań zmierzających do pozyskania nowych kandydatów.


Screening.
Dokumenty nadesłane przez Kandydatów są poddawane analizie, w zależności od wymagań klienta i od minimalnych kryteriów. Do kolejnego etapu przechodzą wyłącznie osoby, spełniające wyżej wymienione kryteria.

Wywiad telefoniczny.
Na tym etapie kandydaci oceniani są przy użyciu zestawu indywidualnie opracowanych do wymogów stanowiska pytań, służących potwierdzeniu informacji zawartych w aplikacji Kandydata oraz ich korelacji z oczekiwaniami klienta.

Wywiad strukturalny.
Wybrani kandydaci biorą udział w szczegółowej rozmowie kwalifikacyjnej z prowadzącym projekt Konsultantem Personalnym. Celem wywiadu strukturalnego jest pozyskanie informacji, które z punktu widzenia klienta mają największe znaczenie. 
W trakcie wywiadu omawiane są, na zasadzie zadawania pytań i omówienia podanych przykładów z ukierunkowaniem na wybrane kompetencje.

Testy Językowe/Kompetencyjne.
Kandydaci wyselekcjonowani z poprzedniego etapu rekrutacji zostają zaproszeni do wzięcia udziału w sesji testu językowego lub kompetencyjnego.
Klient otrzymuje raport z przeprowadzonych sesji.

Sprawdzenie referencji.
Ostatnim etapem procesu rekrutacji jest sprawdzenie referencji wyselekcjonowanej w poprzednich etapach grupy Kandydatów. W tym celu, w odniesieniu do każdego ze stanowisk opracowany zostaje zestaw pytań, które będą zadawane osobom wskazanym przez Kandydatów w celu uzyskania informacji o charakterze polecającym.