Zamówienia publiczne

Prawo w praktyce - Zamówienia publiczne w 2018 r., czyli jak przygotować konkurencyjną ofertę

 

Szkolenie przeznaczone dla firm ubiegających się o zamówienia publiczne, osób przygotowujących oferty przetargowe oraz innych osób zainteresowanych tematyką zamówień publicznych.

Szkolenie realizowane w formie otwartej i zamkniętej.

1 dzień szkoleniowy - 8h, grupa do 15 osób (wykład + warsztat)

Koszt szkolenia otwartego w grupie do 15 os. 840 zł za osobę.

Koszt szkolenia dedykowanego, poprzedzonego analizą potrzeb oraz dopasowaniem zakresu  6150 zł do 10 osób na szkoleniu

Program

1. Rodzaje procedury udzielania zamówień publicznych.

2. Zasady udzielania zamówień.

3. Jednolity Europejski Dokument Zamówień – NOWOŚĆ.

4. Warunki udziału w postępowaniu.

5. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

4. Termin związania ofertą.

5. Wadium.

6. Zasady udostępniania dokumentacji przetargowej wykonawcom.

7. Oczywiste omyłki pisarskie lub rachunkowe oraz inne niewpływające na treść oferty (orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej).

8. Odrzucenie oferty przetargowej i wykluczenie z postępowania (środki odwoławcze).

9. Zawarcie umowy i zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

10. Pytania uczestników.

 

cena za 1 dzień szkoleniowy (przy grupie 15 osobowej) – cena zawiera materiały szkoleniowe, przerwę kawową i zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 

Szkolenie prowadzi Mec. Katarzyna Leśniak - Radca Prawny z ponad 10-letnim doświadczeniem zawodowym. W swojej praktyce zajmuje się obsługą prawną przedsiębiorców i doradztwem prawnym, w tym zakresie obsługi postępowań z zamówień publicznych. W ramach prawa zamówień publicznych wspiera swoich Klientów na etapie składania ofert, kontaktu z zamawiającymi, przygotowywania i składania środków odwoławczych. Z racji doświadczenia w przygotowywaniu postępowań przetargowych ze strony zamawiających potrafi spojrzeć na kwestię zamówień publicznych z różnych perspektyw. Jest laureatem konkursu „Profesjonaliści Forbesa 2012 – zawody zaufania publicznego” organizowanego przez prestiżowy magazyn Forbes.